2010 - De koningin van de slaap - Sven Vanderstichelen

NL FR

Sven Vanderstichelen

DE  KONINGIN VAN DE SLAAP

Kort commentaar naar aanleiding van een interview met Stephanie Leblon

 

“Mijn werk gaat over het zoeken, het tasten in het duister, het zoeken als mens en de twijfels. Als ik mensen schilder gaat het om een mentale activiteit. Ze zijn aan het denken of iets aan het doormaken. Eigenlijk zijn het altijd zoekers.” Deze kernachtige omschrijving van haar eigen werk is volgens mij ook van toepassing op de gedreven zoekende schilder Stephanie Leblon, laureate van de vierjaarlijkse Prijs voor Beeldende Kunsten van de provincie West-Vlaanderen 2010. Zo’n tien jaar geleden werd ik op het HISK voor het eerst met haar werk geconfronteerd. De herkenbare figuratie van Leblon trok onmiddellijk mijn aandacht. Naderhand bekeken waren haar schilderijen misschien op dat moment wat overladen met betekenisconstructies en dwingende verftoetsen. Haar passie en ervaring met het medium hebben in het eerste decennium van dit millennium een duidelijke evolutie en veranderingsproces gegenereerd.

Het is de filosoof H.G. Gadamer die me overtuigde om te geloven dat ritme en herhaling de kern vormen van de artistieke métier. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Stephanie Leblon graag werkt in reeksen en in deze tentoonstelling nogmaals met verve bewijst dat ze haar métier beheerst. Haar evolutie is niet enkel opmerkelijk op technisch vlak, maar ook in het ontwikkelen van een uitgesproken eigenzinnig picturalisme met indringende uitgezuiverde thema’s en dito kleurenpalet.

Met de reeks “Kings of sleep” toont ze beklemmende verstilde portretten van slapende individuen. De fotografische beelden waarop de schilderijen zijn gebaseerd, worden gekozen uit haar talrijke op het internet verzamelde beeldarchieven. De overload aan digitale beelden geven haar de mogelijkheid om zeer selectief te zijn in de keuze van het oorspronkelijk te gebruiken beeld. Voor de reeks “Kings of sleep” was de objectiviteit van de internetbeelden belangrijk voor het vastleggen van de waarachtigheid van de expressie en de emotie van haar slapende modellen.

Bij de vraag of ze een beamer gebruikt ter ondersteuning van haar eerste aanzetten met houtskool, antwoordt ze resoluut: “Nee!”.  De vrijheid van het werken zonder technologische prothese, de aarzeling van de penseeltrek en de twijfel in confrontatie met het witte doek zijn primordiaal om haar beelden alsnog in hun creatie op elk moment te kunnen veranderen. Er is een fundamenteel proces van zoeken en wachten tot het portret letterlijk gevat kan worden. Zo ontstaat er telkens een eigen logica van verflagen in de opbouw van elk afzonderlijk schilderij. Slapende mensen zijn voor deze tentoonstelling ideale modellen geweest. Enerzijds geven ze zich volledig over aan het moment waarop ze geportretteerd worden, anderzijds zijn ze er zich niet van bewust dat de schilder hen op het doek vastlegt. In de portrettenreeks wordt deze dualiteit verdergezet doorheen de spanning die in het beeld wordt geïntensifieerd doordat er een passieve toestand van rust wordt uitgebeeld simultaan met de zichtbare zindering van een actief onderbewuste. De oncomfortabele pose van de modellen accentueren een fragiele alternatieve staat van alert zijn.

Stephanie Leblon opteert weliswaar niet voor een pseudo variant van het surrealisme om deze unheimliche toestand af te beelden. Een gefragmenteerde realistische weergave van slapende vleselijke gezichten baden in gedempte vale kleurvlakken ontdaan van elke herkenbare context. Deze abstracte achtergronden suggereren mogelijk een introspectieve mentale ruimte waarin elke connotatie stand kan houden. Abstracte kleurrijke lijnconstructies in de vorm van paardenhoofdstellen beteugelen letterlijk de portretten waarbij de afgebeelde activiteit van de droomtoestand letterlijk in het gareel wordt gehouden.

In het boek “Die Traumdeutung” betrok Sigmund Freud de droom bij zijn visie op de psychoanalyse. Freud zei zelf over dit boek: “Die Traumdeutung ist in Wirklichkeit die Via Regia zum unbewussten, die sicherste Grundlage der Psychoanalyse  - de droomduiding is in werkelijkheid de koninklijke weg naar het onbewuste, de veiligste basis voor psychoanalyse.” De kroon en kransen die in enkele schilderijen opduiken, benadrukken de aanwezigheid van de “Koningen van de Slaap” in hun afwezige of anders aanwezige toestand. Een ontastbare werkelijkheid die aan de hand van de activiteit van de hersenen kan gemeten worden. Een introspectief proces dat enkel kan naverteld worden door degenen die het hebben overleefd.

De figuurlijk naakte toestand waarin Stephanie’s slapers letterlijk in de verf worden gelegd is verontrustend ontwapenend. In tegenstelling tot haar twee vorige reeksen “Mixed Mind” en “Roots”, hanteert ze haar penseel met een zachtere toets. Is dit een bewuste reflex eigen aan de reeks “Kings of sleep” of is het een penseeltrek van een stilaan uitgesproken Leblon-toets. Het is duidelijk dat Stephanie Leblon niet op haar lauweren rust of als schilder in slaap is gedommeld. In ieder geval hoop ik dat ze in dit elan als koningin van de slaap mag verder schilderen.

Elsene, 28/02/2011

Sven Vanderstichelen

REINE DU SOMMEIL

Bref commentaire suite à un entretien avec Stephanie Leblon                                                     

 

"Mon travail d'artiste reflète la recherche, le tâtonnementdans l'obscurité, parmi les hommes et les doutes. Lorsque je peins des individus, il s'agit d'une activité mentale : ils sont occupés à réfléchir ou à vivre quelquechose. En fait, ils sont constamment dans la quête." Cette description très dense de son oeuvre concerne, selon moi, StephanieLeblon elle-même, une artiste peintre lauréate du Prix Quadriennal des Beaux-Arts (Prijs voor Beeldende Kunsten)de la province de Flandre occidentale 2010. J'ai découvert son travail voici une dizaine d'années à l'HISK. Ses réalisations figuratives reconnaissables ont immédiatement attiré mon attention. Après coup, on peut penser que ses toiles étaient à l'époque un peu trop chargées de constructions significatives et de touches de couleurs contraignantes. Sa passion et son expérience pour ce support ont connu une nette évolution et un processus de changement durant la dernière décennie.

 

Le philosophe H.G. Gadamer m'aautrefoisconvaincu que le rythme et la répétition formaient le coeur du métier artistique. Il n'est dès lors pas surprenant que StephanieLeblon apprécie à ce point travailler par séries. Dans cette exposition, elle prouve à nouveau avec verve combienelle maîtrise la discipline. Son évolution n'est pas uniquement remarquable au niveau technique, mais également dans le développement d'unepicturalité propre et prononcée, avec des thèmes et des palettes de couleurs épurés.

 

Avec la série "Kings of sleep", elle expose d'angoissantsportraits figés d'individus assoupis. Les photographies sur lesquelles sont basées les peintures ont été sélectionnées parmi ses nombreuses images d'archives collectées sur Internet. L'abondance d'images numériques lui permet de se montrer très sélective dans le choix de ses sources. Pour cette série "Kings of sleep", l'objectivité des photosoriginales était prépondérante pour assurer l'authenticité de l'expression et des émotions de ses modèles assoupis.

 

Quand on lui demande si elle use d’un projecteur en support pour ses premières esquisses au charbon de bois, elle répond par un "Non !" catégorique.La liberté de travailler sans assistance technologique, l'hésitation du trait de pinceau et le doute naissant de la confrontation avec la toile blanche sont des éléments essentiels pour que ses images puissent mûrir jusqu'au tableau final. Cela répond à un processus fondamental de recherche et d'attente, avant que le portrait ne prenneréellement forme. Ainsi naît une logique spécifique de couches de couleurs dans la construction de chaque toile. Pour cette exposition, les personnages endormis se sont montrés des modèles de premier ordre : d'une part ils s'abandonnent totalement au sommeil au moment où est pris leur portrait, d'autre part ils ne sont nullement conscients qu'un artiste peintre les représentera par la suite. Dans cette série de portraits, cette dualité se prolonge à travers la tension qui est intensifiée dans l'image parce qu'un état passif de repos est simultanément reproduit à la précarité manifeste d'un inconscient actif. La pose inconfortable des modèles accentue l'état d'alerte alternatif fragile.

 

Pour reproduire cet étatsinistre,StephanieLeblonn'optepas, il est vrai, pour une pseudo-variante du surréalisme. Une reproduction réaliste et fragmentée de visages charnels ensommeillés baigne dans des plages de couleurs blêmes et atténuées dépourvues de tout contexte identifiable. Ces arrière-plans abstraits suggèrent peut-être un espace mental introspectif permettant n'importe quelle connotation. Des constructions linéaires colorées abstraites sous la forme de bridesde chevauxrépriment littéralement les portraits, l'activité de l'état de sommeil semblant ainsi contenue.

 

Dans son livre "Die Traumdeutung", Sigmund Freud a évoqué sa vision de la psychanalyse. Il disait lui-même de cet ouvrage : "Die Traumdeutung ist in Wirklichkeit die Via Regia zum unbewussten, die sicherste Grundlage der Psychoanalyse; en français :l'interprétation des rêvesest en fait la voie royale vers l'inconscient, la base la plus sûre de la psychanalyse". Les couronnes qui apparaissent dans quelques-unes des toiles de StephanieLeblon soulignent la présence – ou en évoquent l'absence –des "Rois du sommeil". Une réalité impalpable quipeut être mesurée au moyen de l'activité cérébrale. Un processus introspectif qui ne peut être relaté que par ceux qui l'ont vécu.

 

L'état de nudité figurée des dormeurs de Stephanie est à la fois désarmant et préoccupant. Contrairement à ses deux précédentes séries, "Mixed Mind" et "Roots",Stephanie applique une touche plus douce à son pinceau. Est-ce un réflexe conscient propre à la série "Kings of sleep", ou faut-il y voir ce qui devient sontrait de pinceau caractéristique?Il est clair que les lauriers de StephanieLeblon ne lui servent pas à se reposer, qu'elle n'est pas elle-même une artiste assoupie. En tout cas, j'espère que cette "reine du sommeil" puisse poursuivre sur cet élan.