De subtiliteit van de woekering

Het is niet de eerste keer dat het werk van Stephanie Leblon de confrontatie
aangaat met de wanden van De Wael 15. Voor de nieuwe expo Growflow
breidt ze haar artistieke reis uit met sculpturen, een geslaagd nieuw pad naar
de derde dimensie. Haar eerdere werk in de schilderkunst belichaamde altijd
al de kracht van natuurlijke groei, maar met de toevoeging van
beeldhouwwerken aan haar repertoire, brengt ze oudere thema’s op een
verrassende manier tot leven. Haar sculpturen doordringen de ruimte en
vangen het licht op een manier die haar schilderijen nooit eerder konden.

Yves Joris

“Woekering,” zegt men, is het ongecontroleerde, het ongeremde, de wildernis die zichzelf dicteert.
Het is de kracht die onbevreesd door barrières breekt, die leven voortbrengt in zijn puurste vorm.
Echter, in Leblons artistieke universum neemt woekering een andere gedaante aan. Ze herdefinieert
deze kracht, temt haar tot een vorm van sublieme elegantie, waarbij het doorgaans onbeheersbare
wordt gedomesticeerd en gekanaliseerd in een subtiel meesterschap. In haar schilderijen vloeien
lijnen en vormen op een organische wijze samen, terwijl haar beeldhouwwerken haast letterlijke
uitdrukkingen worden van groei en beweging. Toch behoudt ze de subtiliteit zowel in de textuur van
de verf als in de gebeeldhouwde lijnen van haar sculpturen. De werken van Growflow getuigen van
Stephanies diepgaand begrip van de natuurlijke wereld en haar vermogen om zowel overvloedige
groei als delicate finesse in één compositie vast te leggen.
Die subtiele finesse openbaart zich als een stilte te midden van het tumult van de natuur. Haar
penseelstreek is niet ruw, maar eerder een liefkozing van de elementen, een delicaat weven van
lijnen en texturen. Het is alsof ze de fluisteringen van de natuur oppikt en vertaalt in een visuele taal
die ons uitnodigt tot introspectie. Haar kunst verbindt ons met de geheime ritmes van groei en verval
die anders aan onze aandacht zouden ontsnappen.
Symfonieën van subtiliteit
Leblons werken zijn als symfonieën van subtiliteit, waarbij de noten van de natuur worden gespeeld
met een ongeëvenaarde precisie. Ze lijkt te begrijpen wat Marcel Proust ooit zei: “De echte
ontdekking bestaat er niet in nieuwe landschappen te zoeken, maar met nieuwe ogen te kijken.” In
haar oeuvre ontdekken we de schoonheid in de details, de subtiliteit van de eenvoud, en we kijken
met nieuwe ogen naar de wereld om ons heen.
Tegelijk beseffen we dat deze tegenstelling tussen woekering en subtiliteit een metafoor is voor het
menselijk bestaan zelf. In de ogenschijnlijke chaos van ons leven, in de drukte van onze gedachten,
schuilt vaak een diepe onderliggende harmonie die we pas kunnen waarderen als we de tijd nemen
om te kijken. Leblons kunst roept ons op om dat te doen, om de diepere betekenis te ontdekken die
onder de oppervlakte van de alledaagse wereld ligt. Haar werken nodigen ons uit om te vertragen,
om onze zintuigen open te stellen voor de wereld om ons heen, en om de subtiliteit van het leven te
omarmen. Want in die subtiliteit vinden we schoonheid, in de woekering ontdekken we orde, en in
de chaos onthullen zich verborgen patronen.
Geniet dan ook van Stephanies Leblons Growflow met de nieuwe ogen van Marcel Proust.

The subtlety of the proliferation


It is not the first time that Stephanie Leblon’s work has confronted the walls of
De Wael 15. For the new Growflow exhibition, she is expanding her artistic journey with sculptures, a successful new path to the third dimension. Her previous
work in painting has always embodied the power of natural growth, but with the
addition of sculpture to her repertoire, she brings older themes to life in surprising ways. Her sculptures penetrate the space and capture the light in a way that
her paintings never could before.
“Ulvado,” they say, is the uncontrolled, the unchecked, the wilderness that dictates
itself. It is the power that fearlessly breaks through barriers, that produces life in its
purest form. However, in Leblon’s artistic universe, proliferation takes a different
form. She redefines this power, tames it into a form of sublime elegance, where
the usually uncontrollable is domesticated and channeled into a subtle mastery. In
her paintings, lines and shapes flow together in an organic way, while her sculptures become almost literal expressions of growth and movement. Yet she maintains
subtlety both in the texture of the paint and in the sculpted lines of her sculptures. Growflow’s works demonstrate Stephanie’s deep understanding of the natural
world and her ability to capture both abundant growth and delicate finesse in one
composition.
That subtle finesse reveals itself as a silence amid the tumult of nature. Her
brushstroke is not rough, but rather a caress of the elements, a delicate weaving
of lines and textures. It is as if she picks up the whispers of nature and translates
them into a visual language that invites us to introspection. Her art connects us to
the secret rhythms of growth and decay that would otherwise escape our attention.
Symphonies of subtlety
Leblon’s works are like symphonies of subtlety, where the notes of nature are played with unparalleled precision. She seems to understand what Marcel Proust once
said: “The real discovery does not consist in seeking new landscapes, but in seeing
with new eyes.” In her oeuvre we discover the beauty in the details, the subtlety of
the simplicity, and we look at the world around us with new eyes.
At the same time, we realize that this contrast between proliferation and subtlety
is a metaphor for human existence itself. In the apparent chaos of our lives, in the
busyness of our thoughts, there is often a deep underlying harmony that we can
only appreciate if we take the time to look. Leblon’s art calls us to do just that, to
discover the deeper meaning that lies beneath the surface of the everyday world.
Her works invite us to slow down, to open our senses to the world around us, and to
embrace the subtlety of life. Because in that subtlety we find beauty, in the proliferation we discover order, and in the chaos hidden patterns reveal themselves.
Then enjoy Stephanies Leblons Growflow with the new eyes of Marcel Proust.
Text: Yves Joris